Tautas lūgšanu sapulce LAT Tautas lūgšanu sapulce RUS

Centra mērķis

Centra mērķis:

Draudžu nostiprināšana – caur sadraudzību.

Kalpotāju sagatavošana – caur māceklības sistēmu.

Draudžu uzsākšana – caur Misijas darbu. 

Ticības apliecība

Centra ticības apliecība

Svētie raksti. Bībele ir Dieva iedvesmoti raksti, kura ir augstākā morāle cilvēkam, nekļūdīga un bezgrēcīga instrukcija ticībai un dzīvei (2.Timot.3:16,17; 1.Tesal.2:13; 2.Pēt.1:21).

Dievība. Dievs ir viens, bet izpaužas trijās personās: Tēvs, Dēls, Svētais Gars (Mat.3:16; Mat.28:19; 1.Moz.1:26).

Cilvēks, viņa krišana un izpirkšana. Cilvēks ir radīts pēc Dieva tēla un līdzības. Caur Ādamu visi cilvēki kļuvuši par grēciniekiem. Jēzus atnāca pasaulē, lai glābtu cilvēku ar Savām asinīm. Glābšana – tā ir Dieva dāvana ticībā uz Jēzu Kristu, nevis darbos. (1.Moz.1:26; Rom.3:10,23; 5:12; 1.Jāņa 3:8; Efez.2:8).

Mūžīgā dzīvība un atdzimšana. Pirmais solis uz glābšanu – skumjas Dieva dēļ, kuras atnes grēku nožēlu. Mēs ticam, ka visiem cilvēkiem ir jāpiedzimst no augšienes. Atdzimšana rada mūžīgo dzīvību. Vienreiz glābts cilvēks var pazaudēt savu glābšanu. (2.Kor.7:10; 1.Jāņa 5:12; Jāņa 3:5; 1.Timot.6:12; Ebr.6:6).

Svētā Gara kristības. Mēs ticam, ka Svētā Gara kristības – tā ir Dieva dāvana visiem ticīgajiem un tiek dota tikai pēc grēka nožēlošanas. Runāšana mēlēs ir zīme tam, ka cilvēks ir kristīts ar Svēto Garu. Mēs ticam Gara dāvanu izpausmei, kā tas ir uzskatīts 1.Kor.12:12-14. (Jāņa 14:16,17; Ap.d.1:8; 2:4,38,39; 19:1,7).

Svētdarīšana. Mēs ticam, ka bez svētuma neredzēsim Dievu. Mēs ticam, ka svētdarīšana, tas ir Dieva darbs – progresējošā žēlastības darbībā, kura sākas grēku nožēlas brīdī. (Ebr.12:14; 1.Tesal.5:23; 4:3,7; 1.Kor.1:30). Dievišķā dziedināšana. Mēs ticam, ka dziedināšana no vājībām un slimībām ietverta Jēzus izpērkošajā upurī uz krusta, kura notiek Dieva spēkā caur lūgšanu, roku uzlikšanu un ir katra Kristus miesas locekļa privilēģija. (Jes.53:4,5; 1.Pēt.2:24; Mat.8:17; Jēk.5:15; Marka 16:18).

Augšāmcelšanās un draudzes uzņemšana debesīs. Mēs ticam mirušo augšāmcelšanai: glābto un neglābto. Vieni celsies augšām  mūžīgai dzīvībai, citi mūžīgam sodam ellē. Mēs ticam draudzes uzņemšanai debesīs.(Jāņ.5:28,29; Ebr.9:27; Jāņa atkl.19:20; 1.Tesal.4:16,17).

Darbības mērķis

Darbības mērķi

 • Kalpot Dievam lūdzot un slavējot.
 • Veicināt evaņģēlija izplatību visā pasaulē.
 • Palīdzēt cilvēkiem viņu garīgajās un fiziskajās vajadzībās.
 • Rūpēties par bērnu un jauniešu kristīgu audzināšanu.
 • Veicināt ticības sadraudzību mācītāju starpā.
 • Stiprināt draudzes.

Darbības veidi

Darbības veidi

 • Evaņģelizācijas pasākumi, dievkalpojumi, koncerti, festivāli, konferences, semināri, kristīgās jauniešu un bērnu nometnes.
 • Organizēt dažāda veida apmācības, Bībeles skolas, seminārus, kristīgās vispārizglītojošās skolas, bērnudārzus, kā arī to filiāles.
 • Brīvi paust savus reliģiskos uzskatus.
 • Veikt reliģisko darbību citās reliģiskajās organizācijās, slimnīcās, pansionātos, soda izciešanas vietās un citās iestādēs, ja to vēlas tajās esošās personas un ar šo iestāžu vadības piekrišanu.
 • Pasniegt Bībeles mācību valsts un privātajās mācību iestādēs saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.
 • Veicināt jauno draudžu dibināšanu.
 • Izdot, izplatīt, iznomāt un pārdot kristīgu literatūru, audio-, video- un citus materiālus, izmantot masu mēdijus.
 • Veikt labdarības, žēlastības un misiones darbus, dibināt to centrus.
 • Sniegt sadzīves, sociālos un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus.

Kalpošana kā pateicības zīme Dievam.

  Pateicīgiem cilvēkiem vienmēr gribās palīdzēt vēl vairāk. Pateicīgi cilvēki, tie ir pazemīgi cilvēki, kuri atzīst citu cilvēku līdzdalību savā dzīvē un sasniegumos. Nepateicība – tas ir liels trūkums, kas ir jebkāda veida necieņas vienam pret otru pamatā, kā arī attiecībā pret Dievu.

«Jo Dieva dusmība no debesīm parādās pār visu cilvēku bezdievību un netaisnību, kas savā netaisnībā apslāpē patiesību. Jo, ko par Dievu var zināt, tas viņiem ir atklāts: Dievs pats viņiem to atklājis.Kopš pasaules radīšanas Viņa neredzamās īpašības, gan Viņa mūžīgais spēks, gan Viņa dievišķība, ir skaidri saredzamas Viņa darbos, tāpēc viņiem nav ar ko aizbildināties. Jo, zinādami Dievu, viņi to nav turējuši godā kā Dievu un Viņam nav pateikušies, bet savos spriedumos krituši nīcības gūstā un savā sirds neprātā iegrimuši tumsā.» (Rom. 1:18-21)

Dieva dusmība parādās pret ļaunumu un netaisnību jebkādā formā. Dievs vienmēr stāsies pretī jebkādam netaisnības solim vai darbībai.
Viena no tādām netaisnības un negodīguma izpausmēm, kurai Dievs pastāvīgi pretojas, ir nepateicība.

No šīs augstāk minētās Rakstu vietas mēs varam redzēt, kā cilvēki, kuriem Dievs ir atklājis Savu žēlastību un parādījis Savu neredzamo spēku un Savu Dievišķību, atteikušies Viņu godāt. Mums ir patiesi jāpajautā pašiem sev, vai mēs esam pateicīgi Dievam un kādā veidā mēs to pierādam?

Es zinu kādu brīnišķīgu veidu, kā mēs varam pierādīt Dievam, ka mēs esam pateicīgi Viņam. Tas ir caur kalpošanu Viņam. Tāpēc es nosaucu šo rakstu tā. «Kalpošana, kā pateicības zīme Dievam».

  Lasīt vairāk

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com